De A.V.G.
Aan onze leden is per mail gevraagd om een formulier te ondertekenen en aan ons terug te sturen over de AVG, de Algemene Wet Gegevensbescherming.
Gelukkig hebben velen van u dit al gedaan.
In het kort zullen we proberen uit te leggen waar het over gaat.
Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing geworden. Diot betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregelwetgeving in de gehele Europese Unie (EU) geldt. Dit heeft niet alleen gevolgen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine clubjes, zoals de onze.
Wat houdt de AVG in ?
Er zijn 3 belangrijke categorieën:
1. Informatief
2. Verantwoordingsplicht
3. Aanvullende rechten.

1.Informatief
Organisaties hebben de plicht om mensen gedetailleerd en in begrijpelijke taal vooraf te informeren over de wordt vastgelegd en verwerkt. De PV Sprang-Capelle heeft deze informatie verwerkt in een AVG-document met daarin ons privacy statement. Dit document is onderdeel van ons reglement en lidmaatschap.

2. Verantwoordingsplicht
In de AVG wordt meer druk gelegd op organisaties om privacy risico’s te minimaliseren en verantwoording af te leggen met betrekking tot het vastleggen van data. Organisaties hebben een documentatie-en bewijsplicht. Iedere data moet worden vastgelegd en overzichtelijk zijn.
– Welke data worden opgeslagen?
– Waar en hoe worden de data opgeslagen?
– Zijn alle data conform de AVG opgeslagen?
– Zijn de data door de gebruiker gemakkelijk op te vragen, te wijzigen en te verwijderen?

3. Aanvullende rechten
Naast de aangescherpte lijst met eisen en wensen die gelden voor organisaties, krijgen personen (leden) meer rechten en hebben meer invloed op de verschafte persoonsgegevens aan organisaties. Zij krijgen de gelegenheid om hun opgeslagen gegevens bij organisaties op te vragen, te wijzigen en zelfs permanent te laten verwijderen. Als ze het idee hebben dat een organisatie die zaken niet goed op orde heeft, of dat hun gegevens worden misbruikt, dan hebben ze een mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze huidige leden informeren wij langs deze weg.
Voor de volledigheid zeggen wij nog dat de enige gegevens die wij van onze leden hebben staan vermeld op het inschrijfformulier van onze vereniging.

 

Dossier binnen het kader van de AVG t.b.v. Pétanque Vereniging Sprang-Capelle.

In dit dossier is vastgelegd hoe de Pétanque Vereniging Sprang-Capelle (hierna te noemen “vereniging”) omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de betreffende gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld. Ook is de privacyverklaring van de vereniging in dit dossier opgenomen. De vereniging hanteert hiervoor het systeem van de NJJB voor de vastlegging van de persoonsgegevens, die louter en alleen voor de ledenadministratie worden opgetekend.
De gegevens die hierbij worden genoteerd op het “Aanmeldingsformulier” zijn:
1. Voor- en achternaam lid
2. Adresgegevens lid
3. Geboortedatum lid
4. Telefoonnummer lid
5. E-mailadres lid
6. Lidmaatschap van een andere vereniging
7. In het bezit van een licentie

 

A. Binnen de vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van bovengenoemde persoonsgegevens. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens, zoals genoemd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), vastgelegd.

B. Middels het “Aanmeldingsformulier” vragen wij nieuwe leden altijd toestemming om bovengenoemde persoonsgegevens vast te mogen leggen.

C. Daarnaast vragen wij middels het “Aanmeldingsformulier” altijd toestemming aan de leden om te mogen fotograferen en te filmen en om foto’s en video opnamen te mogen gebruiken voor communicatiedoeleinden op de website, voor kranten en voor het gebruik van folders en/of posters.

D. Leden kunnen en mogen desgevraagd altijd inzage krijgen in hun persoonsgegevens. Ze hebben ook het recht deze te laten wijzigen (correctierecht).

E. Kopieën en/of back-up van de bestanden met persoonsgegevens worden alleen bij bestuursleden opgeslagen en bewaard.

F. We hebben middels beveiligingsprogramma’s maatregelen genomen om te voorkomen, dat onbevoegden persoonsgegevens kunnen inzien (datalekken). Alleen bestuursleden binnen de vereniging hebben toegangsrechten om persoonsgegevens in te zien, dan wel te wijzigen

G. We hebben geen externe partijen, die onze persoonsgegevens verwerken c.q. van ons aangeleverd krijgen anders van dan vermeld op het “Aanmeldingsformulier” voor het ledenprogramma van la.njjb.

H. Datalekken worden binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betreffende leden, waarvan de informatie (mogelijk) is gelekt.

I. Onze website is voldoende beveiligd tegen hacken .Dit is mogelijk middels een beveiligingscertificaat.

J. De ICT systemen (zoals pc, laptop, tablet) waar we bestanden met persoonsgegevens bewaren of waarmee we toegang kunnen krijgen tot deze bestanden, zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen en malware.

K. Privacyverklaring: In de AVG wordt onder privacy verstaan de gegevensbescherming waarmee de privacy wordt geborgd. Pétanque Vereniging Sprang-Capelle legt de gegevens vast zoals hiervoor onder 1 t/m 7 is aangegeven, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap. Wij verstrekken deze gegevens niet aan andere partijen, anders dan aan de partij voor wie het noodzakelijk is om deze gegevens of delen daarvan te verkrijgen zoals la.njjb. De e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om informatie en nieuwsberichten te sturen voor wat betreft onze vereniging. De gegevens worden derhalve alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De vereniging zorgt voor een passende beveiliging, zowel technisch als fysiek van de aan haar toevertrouwde gegevensbestanden.

 

Waalwijk, mei 2018

Scroll naar boven